ŽIDOVSKÉ TRADICE

1. HROB RABIHO LÖWA NA STARÉM ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ V PRAZE

Jehuda ben Becalel - „Pražský Maharal“ Narozen kolem roku 1512, Poznaň - 17. 9. 1609, Praha Rabín, matematik, učenec. Jehudův život je opředen mnoha pověstmi a legendami. Řada z nich zlidověla jako pověst o pražském Golemovi, kterého měl údajně vytvořit z hlíny, aby chránil Židy v Praze. Dodnes lidé přicházejí na hrob Rabiho Löwa se svými přáními a věří, že se jim vyplní. Proto si při procházce Starým židovským hřbitovem můžeme na jeho hrobě povšimnout malých papírků zatížených kamínky.

2. INTERIÉR STARONOVÉ SYNAGOGY

Staronová synagoga z druhé poloviny 13. století je jednou z nejstarších synagog v Evropě, která se stále využívá k náboženským obřadům. Synagoga je židovská modlitebna sloužící pro bohoslužebná setkání, náboženské studium i jako místo společenských událostí. Podle pověsti právě ve Staronové synagoze Maharal uložil na půdě Golema, poté, co ho deaktivoval vyjmutím z jeho úst tajné kabalistické formule.
Vnitřek Staronové synagogy

3. SVITEK TÓRY

Sefer Tora - „Kniha zákona“ obsahuje pět knih Mojžíšových napsaných na pergamenovém svitku. Používá se k liturgickému čtení při bohoslužbách. Sefer Tora se těší v judaismu mimořádné úctě a má status posvátného předmětu.

4. PAMÁTNÍK ČESKÝCH A MORAVSKÝCH OBĚTÍ HOLOCAUSTU

V Pinkasově synagoze v Praze se nachází nápisy s 77 297 jmény českých Židů, kteří padli za oběť nacistické perzekuce.

5. ČESKÉ ŽIDOVSKÉ DĚTI

Na počátku německé okupace žilo na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava 118 310 Židů. Podle statistiky k 15. březnu 1945 jich bylo mimo Terezín a ostatní věznice už jenom 3 030. V Terezíně bylo vězněno více než 15 tisíc židovských dětí a jenom přibližně sto osmdesát z nich válku přežilo. Fotografie českých židovských dětí z třicátých let 20. století. Všechny zahynuly během války.

6. ŠABAT

Šabat je v judaismu poslední den v týdnu – sobota. O šabatu nesmějí Židé pracovat, a to proto, aby se oprostili od diktátu práce i hmotných statků a v klidu se věnovali sobě, rodině a přátelům. Tento sváteční den je spojen s mnoha zvyky. Patří k nim slavnostní oblečení, osvětlení, jídlo, zpěv šabatových písní, návštěva známých. Šabat začíná pátečním večerem, kdy se oslavuje Boží stvoření. Tehdy musí být celý dům vyklizen, připravují se pokrmy pro tři sobotní jídla. Všichni se vykoupou a oblečou si slavnostní oděv, aby byli připraveni na příchod nevěsty - šabatu. K slavnostní tabuli patří stůl pokrytý bílým ubrusem, dva svícny, neboť na dvou místech Tory je příkaz ke svěcení soboty. Nechybí dvě chaly - zvláštní sobotní chleby - jako připomínka, že na poušť v pátek spadlo dvojnásobné množství many. Chleby jsou přikryty rouškou, která připomíná rosu pokrývající manu.
S přicházejícím soumrakem paní domu zažehne oba šabatové svícny a pronese toto požehnání:

,,Budiž požehnán Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž si nás posvětil svými příkazy a nařídil nám zapalovat sobotní světlo.“
Šabat

7. CHANUKIJA

Chanukija je svícen zapalovaný během osmidenního židovského svátku Chanuka, která oslavuje znovuvysvěcení Chrámu po úspěšné židovské vzpouře proti seleukovské monarchii (tzv. Makabejské povstání) v 2. století př. n. l.

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.